Thursday Night

Jumme Raat

8:00PM Sura e Yaseen - Amir Somji
8:10PM Dua e Kumayl - Haji Hassan
8:35PM Lecture in English - Shaykh Anwer Jaffer
9:05PM Announcements - Abbas Gulamali
9:10PM Ziyarat Waaritha - Maqbool Rahim
9:20PM Tabarruk