Presidents of The KSIMC of London

1973 1974 Fidahussain Dharamsi
1974 1976 Habib M Habib
1976 1978 Husein D Nathoo
1978 1981 Ramzan R Jaffer
1981 1983 Dr Sadik H Rahim
1983 1989 Mustafa Chandoo
1989 1990 Mohamed Raza Kanji
1990 1992 Asgher Virani
1992 1993 Dr Amir Lakha
1993 1993 Mohamed Nazarali
1993 1995 Ahmed Dungersi
1995 1998 Dr Sadik H Rahim
1998 2001 Dr Amir Lakha
2001 2003 Mohamed Lalji
2003 2007 Kassim Manji
2007 2009 Kamruddin Khaki
2009 2011 Mustafa Mohamed (Jaffer)
2011 2012 Kamruddin Khaki
2012 2013 Shabbir Mamdani
2013 2017 Mustafa Mohamed (Jaffer)
2017 2020 Dr Munir M Datoo
2020 2021 Abdul Hamid Taki
2021 2022 Sibtain Allibhai
2022 2024 Sibtain Allibhai