Thursday Night

Jumme Raat

8:00PM Salaat ul Maghribain - Maulana Syed Kalbe Abbas
8:30PM Sura e Yaseen - Sajjad Okera
8:40PM Dua e Kumayl - Muntazir Kanji
9:05PM Announcements - Abbas Gulamali
9:10PM Marthiya - Adnan Ahmed Khan
9:17PM Lecture - Shaykh Abbas Jaffer
9:47PM Maatam - Quassar Raza
9:54PM Ziarat e Waritha - Mustafa Waljee
10:05PM Tabarruk