Muharram

Yawme Samarrah

7:45pm Nyaz
8:24pm Salaatul Maghribayn
9:00pm Soz o Salaam, Marthiya and Nauha Pursa